shutterstock_3654285591

SUGAR NEWS : 17 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 24 May 2016

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลงและลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.10 เซนต์ โดยปิดตลาดลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ครึ่งจากความวิตกที่ว่าราคาปรับตัวขึ้นมากเกินไป ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2559 พุ่งขึ้น 59 เซนต์หรือ1.24% มาปิดตลาดที่48.31 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 47.53-48.76 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 ปิดตลาดลดลง 0.07 เซนต์ หรือ 0.41% ที่ระดับ 16.82 เซนต์หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.57-16.95 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 ปิดตลาดลดลง 0.02 เซนต์ หรือ 0.12% ที่ระดับ 17.10 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.83-17.18 เซนต์ สำหรับเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.03 เซนต์ปริมาณการซื้อขายมีจำนวน 94,208 ล็อต ตั๋วน้ำตาลคงเหลือในตลาด […]

shutterstock_3820378751

SUGAR NEWS : 16 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 24 May 2016

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด(Deficit) ของ ฤดูการผลิตปี2558/2559 และฤดูการผลิตปี2559/2560 ดังนี้ Unica รายงานผลผลิตอ้อยน้ำตาลและเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ ของบราซิล ปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

shutterstock_257581579-1

SUGAR NEWS : 13 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 17 May 2016

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 องค์การน้ำตาลลระหว่างประเทศ (ISO) คาดว่าผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด(Deficit) ในปี 2559/2560 จะลดลงเหลือ 3.8 ล้านตัน จาก 6.65 ล้านตัน ในปี 2558/2559 เนื่องจากคาดว่า ผลผลิตน้ำ ตาลในยุโรป บราซิล และไทยจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลโลกจะเพิ่มสูงขึ้น และผลผลิตน้ำ ตาลในอินเดียจะลดลงก็ตาม อนึ่ง น้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 2558/2559 ได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก5.0ล้านตันในประมาณการเดือนกุมภาพันธ์โดยมีการปรับเพิ่มผลผลิตน้ำตาลในบราซิล 1 ล้านตัน  แต่ก็ได้ปรับลดผลผลิตน้ำตาลในไทยและจีน รวมถึงอินเดียด้วย

shutterstock_356938949-1

SUGAR NEWS : 11 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 17 May 2016

  วันที่11 พฤษภาคม 2559 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) คาดว่า ผลผลิตน้ำตาลของอินเดีย ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กันยายน) จะลดลง 4% เหลือประมาณ 24 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลง แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเพราะสต็อคน้ำตาลภายในประเทศมีเพียงพอสำหรับผลผลิตน้ำตาลในปี 2558/ 2559 จะลดลงเหลือ25ล้านตัน จาก28.3ล้านตัน ในปีก่อน นอกจากนี้ ISMA ยังรายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลในรัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka จะลดลงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดลง แต่การลดลงนี้จะถูกชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของรัฐ Uttar Pradesh และรัฐ Tamil Nadu และสต็อคเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตจะมีประมาณ 7.0-7.5 ล้านตัน ซึ่งจะทำ ให้อุปทานน้ำตาลในปี2559/2560 มีจำนวน 31ล้านตัน ขณะที่ความต้องการมีจำนวน 26 ล้านตัน และสต็อคคงเหลือยกไปของปี 2559/2560 จะมีประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอกับการบริโภค2-3 เดือน

shutterstock_345980819

SUGAR NEWS : 10 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 16 May 2016

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.24 เซนต์ โดยราคาน้ำตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของเงินเรียลบราซิล ซึ่งทำ ให้การส่งออกน้ำตาลของบราซิลในรูปสกุลเงินเรียลมีความน่าดึงดูดลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2559 พุ่งขึ้น 1.22 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.81% มาปิดตลาดที่ 44.66 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 43.03-44.79 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.14 เซนต์หรือ0.88% ที่ระดับ 16.02 เซนต์หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.83-16.18 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.13 เซนต์หรือ0.80% ที่ระดับ 16.39 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.21-16.54 เซนต์ สำหรับเดือนอื่น ๆ ปิดตลาดเพิ่มขึ้นทุกเดือนในช่วง 0.09-0.13 เซนต์ปริมาณการซื้อขายมีจำนวน […]

rsz_1shutterstock_374820007_1

SUGAR NEWS : 9 MAY 2016

 • 0 Comments
 • 16 May 2016

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.02-0.13 เซนต์ โดยราคาน้ำตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังค่าเงินเรียลของบราซิลร่วงลงมากถึง 5% และตลาดหุ้นดิ่งลง หลังประธานสภาผู้แทนราษฏรบราซิลยกเลิกการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูสเซฟฟ์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2559 ดิ่งลง 1.22 เหรียญสหรัฐฯ หรือ2.73% มาปิดตลาดที่ 43.44 เหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 43.24-45.94 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.14 เซนต์หรือ 0.89% ที่ระดับ 15.88 เซนต์หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.55-16.19เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญา เดือนตุลาคม 2559 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.17 เซนต์ หรือ 1.06% ที่ระดับ 16.26 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.93-16.54 เซนต์ สำหรับเดือนอื่น ๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น […]

product-detail-sugar

SUGAR NEWS : 16 JANUARY 2016

 • 0 Comments
 • 01 April 2016

วันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาในบราซิล Archer Consulting รายงานว่า เพียงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 โรงงานน้ำตาลในบราซิลได้ทำการขายน้ำตาลไปแล้ว 66.6% ของน้ำตาลจำนวน 25.12 ล้านตัน ที่คาดว่า จะส่งออกในปี2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) ในราคาเฉลี่ย 13.71 เซนต์/ปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยน 3.78 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีการผลิตก่อน ซึ่งขายไปเพียง 24.4% ของจำนวนที่คาดว่าจะส่งออก โดย Archer กล่าวว่า การอ่อนค่าลงของเงินเรียลเมื่อเทียบกับ เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นแรงจูงใจให้ โรงงานน้ำตาลขายน้ำตาลและขายเงินเรียลของบราซิลเป็นการล่วงหน้า

newandactivity

Sugar news : 11 January 2016

 • 0 Comments
 • 01 April 2016

วันที่ 11 มกราคม 2559 The Sugar Regulatory Administration (SRA) รายงานการผลิตน้ำ ตาลของฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี2558/2559 เพียงวัน ที่ 13 ธันวาคม 2558 ว่ามีเพียง 512,000 ตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ) ลดลงจากปีก่อน 32% ขณะที่การผลิตกากน้ำตาลในช่วงเวลาเดียวกันลดลง 22% มาอยู่ที่ 276,000 ตัน ทั้งนี้สภาพอากาศที่แห้งแล้งเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ El Niño และพายุไต้ฝุ่น Yolanda ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง นอกจากนี้ SRA ยังได้คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในปีนี้ว่าจะลดลงเหลือ 2.27 ล้านตัน เทียบกับ 2.316ล้านตัน ในปีก่อน แต่อย่า งไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนี้อาจต้องมีการปรับลดลงอีกถ้าสภาพการผลิต ยังไม่ดีขึ้น

rsz_shutterstock_340504337

SUGAR NEWS : 14 JANUARY 2016

 • 0 Comments
 • 01 April 2016

วันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาในบราซิล Archer Consulting รายงานว่า เพียงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 โรงงานน้ำตาลในบราซิลได้ทำการขายน้ำตาลไปแล้ว 66.6% ของน้ำตาลจำนวน 25.12 ล้านตัน ที่คาดว่า จะส่งออกในปี2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) ในราคาเฉลี่ย 13.71 เซนต์/ปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยน 3.78 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีการผลิตก่อน ซึ่งขายไปเพียง 24.4% ของจำนวนที่คาดว่าจะส่งออก โดย Archer กล่าวว่า การอ่อนค่าลงของเงินเรียลเมื่อเทียบกับ เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นแรงจูงใจให้ โรงงานน้ำตาลขายน้ำตาลและขายเงินเรียลของบราซิลเป็นการล่วงหน้า

product-detail-sugar

Sugar news : 12 January 2016

 • 0 Comments
 • 01 April 2016

วันที่ 12 มกราคม 2559 Datagro รายงานว่า ในปี2557/2558 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออก น้ำตาลจำนวน 24 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 5 ปี และต่ำกว่า 600,000 ตัน ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2558 เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง-ใต้ และภาคเหนือ- ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง โดยส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้ารายใหญ่สุดของโลกจำนวน 4.82 ล้านตัน รวมมูลค่ำการส่งออกน้ำตาลของบราซิล 7.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 9.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556/2557 และตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558คาดว่า ในปี2558/2559 บราซิลจะส่งออกน้ำตาลลดลง 200,000 ตัน เหลือ 23.8 ล้านตัน